Ochrana súkromia užívateľov

I. Výklad základných pojmov

Ochrana súkromia je súhrn akýchkoľvek činností, resp. operácií prevádzkovateľa pri spracovávaní osobných a ďalších údajov poskytnutých užívateľmi na portál www.akosatorobi.sk, napr. ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie, a to tak, aby bol zachovaný účel ich spracovávania a zabezpečená ich zákonná ochrana.

Osobnými údajmi sú údaje poskytnuté užívateľom týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Ďalšími údajmi sú údaje nemajúce charakter osobných údajov, ktoré prevádzkovateľovi poskytol užívateľ.

Prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľ portálu www.akosatorobi.sk, teda obchodná spoločnosť eBys, s.r.o., so sídlom Nové záhrady 1/13, PSČ: 821 05 Bratislava, IČO: 35 714 506, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 14363/B.

II. Účel spracovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva, t.j. získava, zhromažďuje, zaznamenáva, usporadúva, prepracúva, mení, vyhľadáva, prehliada, preskupuje, kombinuje, premiestňuje, využíva, uchováva, likviduje, prenáša, poskytuje, sprístupňuje alebo zverejňuje osobné údaje užívateľov portálu na účely:

a) poskytovania a ďalšieho skvalitňovania služieb portálu www.akosatorobi.sk,
b) reklamných, marketingových a propagačných ponúk určených pre užívateľov portálu,
c) akejkoľvek komunikácie s užívateľmi,
d) štatistických zisťovaní návštevnosti stránok a jej štruktúry.

III. Rozsah poskytovaných a spracovávaných osobných a ďalších údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva vo svojej databáze nasledovné užívateľom poskytnuté osobné údaje:

  a) meno a priezvisko užívateľa
  b) dátum narodenia užívateľa
  c) pohlavie užívateľa
  d) rodinný stav užívateľa
  e) emailová adresa užívateľa
  f) miesto trvalé pobytu užívateľa v rozsahu označenia mesta, resp. obce (označené aj ako „domovské mesto“)
  g) miesto skutočného pobytu užívateľa v rozsahu označenia mesta, resp. obce (označené aj ako „terajšie mesto“)
  h) zamestnanie užívateľa (označené aj ako „zamestnania a firma“)

 2. Prevádzkovateľ spracováva vo svojej databáze nasledovné užívateľom poskytnuté ďalšie údaje:

  a) užívateľské meno a heslo užívateľa
  b) obľúbené knihy, hudba a filmy užívateľa
  c) záujmy a hobby užívateľa
  d) stupeň dosiahnutého najvyššieho vzdelania užívateľa (označené aj ako „škola“)
  e) údaje poskytnuté užívateľom v ľubovoľnom rozsahu v časti „O mne“

 3. Okrem užívateľom poskytnutých osobných a ďalších údajov prevádzkovateľ automaticky spracúva aj informácie o hardware a software počítača užívateľa ako sú IP adresa, typ prehliadača, názov domény, dátum registrácie, čas uplynutý od posledného prihlásenia a pod.
 4. Užívateľ, ktorý mieni zverejniť osobné údaje iného užívateľa alebo akejkoľvek inej fyzickej osoby, nesmie svojím konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia; ich zverejnenie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby.
 5. Prevádzkovateľ nepožaduje od užívateľov a nespracúva také osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života jednotlivých užívateľov.
 6. Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné a ďalšie údaje poskytnuté užívateľom elektronickými prostriedkami a spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami ochrany súkromia a so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 7. Užívateľ berie na vedomie, že jeho užívateľské meno, jeho meno a priezvisko, jeho vek vyjadrený rokmi (nie presný dátum narodenia), miesto skutočného pobytu, záujmy, obľúbené knihy, hudba a filmy a údaje zadané do časti „O mne“, dátum registrácie a čas uplynutý od posledného prihlásenia budú prostredníctvom portálu prístupné všetkým užívateľom, vrátane neregistrovaných užívateľov.

  Ostatné osobné a ďalšie údaje poskytnuté užívateľom nie sú prístupné jednotlivým užívateľom a slúžia len pre potreby prevádzkovateľa na účely podľa týchto zásad ochrany súkromia.

 8. Poskytnutie osobných a ďalších údajov na portál, resp. prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Ak sa však chce užívateľ registrovať na portáli, je povinný poskytnúť povinné údaje, ktorými sú emailová adresa, užívateľské meno a heslo.

IV. Súhlas užívateľa so spracovávaním osobných a ďalších údajov

 1. Užívateľ vyplnením a odoslaním registračného formulára a/alebo vytvorením si vlastného profilu prehlasuje, že údaje o svojej osobe poskytuje prevádzkovateľovi dobrovoľne a vedome, že vyplnené údaje sú pravdivé, aktuálne a presné a že dáva v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v databáze prevádzkovateľa na účely uvedené v článku II. týchto zásad ochrany súkromia.
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje užívateľ na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať doručením prejavu vôle užívateľa na emailovú adresu prevádzkovateľa: info@akosatorobi.sk alebo info@ebys.sk.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné a ďalšie údaje, ktoré mu poskytol užívateľ, s výnimkou tých údajov, ktoré sú voľne prístupné všetkým (aj neregistrovaným) užívateľom alebo ktoré užívateľ zverejnil na diskusných fórach, v obsahoch hodnotiacich komentárov alebo inde na portáli a ktoré si prevádzkovateľ od neho nevyžiadal, nepredá ani inak nesprístupní tretím osobám a zaväzuje sa ich chrániť všetkými dostupnými technickými prostriedkami v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. To neplatí v prípade, ak si osobné a prípadne aj ďalšie údaje poskytnuté užívateľom vyžiadajú orgány oprávnené prejednávať priestupky, orgány činné v trestnom konaní, resp. iné oprávnené orgány verejnej moci v SR v rámci ich právomoci.

V. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto zásady ochrany súkromia podľa vlastného uváženia, najmä vzhľadom k zmene poskytovaných služieb portálu a s tým súvisiacich zmien rozsahu vyžadovaných osobných a ďalších údajov užívateľov. Na ich zmenu je povinný užívateľov vhodným spôsobom vopred upozorniť, predovšetkým na portáli www.akosatorobi.sk. V prípade, ak sa užívateľ v lehote 30 dní od uverejnenia upozornenia nevyjadrí, že so zmenou zásad ochrany súkromia nesúhlasí, alebo ak sa v uvedenej lehote prihlási na portál, má sa za to, že so zmenenými zásadami súhlasí a ďalej sa ochrana jeho osobných a ďalších údajov bude spravovať už zmenenými zásadami ochrany súkromia. Ak užívateľ v lehote 30 dní od uverejnenia upozornenia na zmenu zásad doručí prevádzkovateľovi svoj nesúhlas so zmenenými zásadami, má sa za to, že užívateľ prejavil vôľu ukončiť zmluvný vzťah s prevádzkovateľom a jeho registrácia bude následne zrušená.